L’Àrea de Programes Socials té com a missió generar i desenvolupar projectes de caràcter socioeducatiu per tal de millorar la qualitat de vida de les persones afectades de malalties mentals i les seves famílies;  així com sensibilitzar la societat generant sinèrgies amb diferents agents socials i professionals per millorar la inclusió social i comunitària de les persones que pateixen o han patit una malaltia mental.

Per fer-ho possible s’agrupen els projectes en tres blocs principals:

  • Projectes Socials: el nostre objectiu és desenvolupar  projectes que facilitin la inclusió social de les persones amb malalties mentals, potenciant el desenvolupament d’un major grau d’autonomia personal així com la participació en la pròpia comunitat. Alhora treballem per l’establiment de xarxes de col·laboració entre entitats i agents socials.
  • Projectes d’Orientació i Inserció laboral: La incorporació al mercat de treball és eina indispensable per a la inclusió social de les persones en la comunitat on viuen. Desenvolupar projectes orientats a la inserció laboral és clau per millorar la qualitat de vida, autonomia i autoestima de les persones ateses. Formem part del Programa Incorpora de La Caixa.
  • Projectes de Sensibilització: Treballem per a la sensibilització de la societat en el coneixement de les malalties mentals, trencant estereotips, facilitant el seu coneixement, així com la detecció primerenca i la prevenció. Per fer-ho possible és imprescindible la col·laboració i participació de les persones afectades que són les que coneixen de primera mà la realitat que els afecta. Facilitem l’espai i el context necessari perquè puguin transmetre la seva visió del problema i possible solució amb el suport professional i l’experiència que ens avala.